Politica de confidentialitate

 

 

INFORMARE/DECLARATIE CONSIMTAMANT DIRECT ÎN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ASPECTE IMPORTANTE

 

SC BUCIN MOB SRL   cu sediul în Reghin, str. Mihai Eminescu nr.113, reprezentata de d-na Bucin Lucia, în calitate de administrator.

 

-respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în conditii tehnice și organizatorice de securitate adecvata.

 

- prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în functie de optiunea exprimata prin prezentul document.   

 

-nu va prelucra datele dumneavoastră personale decat în masura în care acest demers este necesar în vederea indeplinirii scopului mai jos mentionat.  

 

 

Ce date cu caracter personal prelucreaza  BUCIN MOB SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

In contextul promovării   serviciilor, produselor de fabricație proprie  și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, BUCIN MOB SRL  poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de corespondență, telefon/fax, e-mail, cont social media, profesie, loc de muncă, date carte de identitate, cnp, etc.

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre SC BUCIN MOB SRL  exclusiv în scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastră, în calitate de reprezentanți/imputerniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali)

 Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în urmatorul scop:

-           Reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare produse de fabricație proprie, ofertare produse de fabricație proprie, întocmire evidență contabilă.

   Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

        Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, domiciliu, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, cnp, date carte sau buletin identitate, date bancare, etc ) vor putea fi prelucrate de  Bucin Mob, în scopul menționat anterior, doar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite de legislație și specificate în prezentul document.

        Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) cu respectarea drepturilor dumneavoastră 

        Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

        Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter persoanal să înceteze a mai fi prelucrate de SC BUCIN MOB SRL în acest scop, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricarei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newsletter sau materiale informative din partea BUCIN MOB SRL, va puteți dezabona cu email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu subiectul DEZABONARE – nume și prenume.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor sunteti chiar dumneavoastră (ca persoană vizată) care ați furnizat datele personale, în calitate de reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali).

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre SC BUCIN MOB SRL  și nu vor fi furnizate catre alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SC BUCIN MOB SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SC BUCIN MOB SRL, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/ de stergere. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC BUCIN MOB SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC BUCIN MOB SRL și/sau vor fi distruse.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

In relatia cu SC BUCIN MOB SRL dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie și procesul individual automatizat.

 

 

Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le aveti:     

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii în orice moment, în mod gratuit și fara nici o justificare, utilizând, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va   stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate Daca  va retrageti consimtamantul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii și nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea; în cazul în care BUCIN MOB SRL  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

In cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, SC BUCIN MOB SRL poate:

-               fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;

-               fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră va este recunoscut dreptul de a depune o plangere în fata unei autoritati de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciara. 

 

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul SC BUCIN MOB SRL  cu o cerere scrisa, datata și semnata la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 

Prin citirea, completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmati ca ați citit, ați fost informat/tă corect, complet, precis, ați luat la cunostinta, intelegeti pe deplin și sunteti de acord cu:

-  faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata în legislatia în vigoare și  în prezentul document va fi efectuata pentru scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate.

- faptul ca BUCIN MOB SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decat în masura în care acest demers este necesar scopului mentionat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidentialitate a datelor.

 

 

Prin citirea, completarea și semnarea acestui document, dumneavoastră confirmati ca ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie și procesul individual automatizat. 

 

 

Totodata, imi exprim, pe baza optiunii de mai jos, consimtamantul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare produse /evaluare servicii, promovare evenimente și manifestari expozitionale, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newslettere (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru produse sc Bucin Mob srl , prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice.