Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate

 

 

INFORMARE/DECLARATIE CONSIMTAMANT DIRECT ÎN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ASPECTE IMPORTANTE

 

SC BUCIN MOB SRL   cu sediul în Reghin, str. Mihai Eminescu nr.113, reprezentata de d-na Bucin Lucia, în calitate de administrator.

 

-respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvata.

 

- prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în funcție de opțiunea exprimată prin prezentul document.   

 

-nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos menționat.  

 

 

Ce date cu caracter personal prelucrează  BUCIN MOB SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

In contextul promovării   serviciilor, produselor de fabricație proprie  și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, BUCIN MOB SRL  poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de corespondență, telefon/fax, e-mail, cont social media, profesie, loc de muncă, date carte de identitate, CNP, etc.

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către SC BUCIN MOB SRL  exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali)

 Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:

-           Reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare produse de fabricație proprie, ofertare produse de fabricație proprie, întocmire evidență contabilă.

   Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

        Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, domiciliu, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, CNP, date carte sau buletin identitate, date bancare, etc ) vor putea fi prelucrate de  Bucin Mob, în scopul menționat anteriordoar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite de legislație și specificate în prezentul document.

        Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) cu respectarea drepturilor dumneavoastră 

        Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

        Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de SC BUCIN MOB SRL în acest scop, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newsletter sau materiale informative din partea BUCIN MOB SRL, va puteți dezabona cu email la adresa dezabonare@bucinmob.ro cu subiectul DEZABONARE – nume și prenume.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor sunteți chiar dumneavoastră (ca persoană vizată) care ați furnizat datele personale, în calitate de reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali).

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către SC BUCIN MOB SRL  și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, SC BUCIN MOB SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a activităților SC BUCIN MOB SRL, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC BUCIN MOB SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC BUCIN MOB SRL și/sau vor fi distruse.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

In relația cu SC BUCIN MOB SRL dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

 

 

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:     

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, utilizând, daca este cazul, funcția de dezabonare inclusa în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita sa va   ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate Daca  va retrageți consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care BUCIN MOB SRL  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

In cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, SC BUCIN MOB SRL poate:

-               fie sa perceapă o taxa rezonabila ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

-               fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorității de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciara. 

 

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul SC BUCIN MOB SRL  cu o cerere scrisa, datata și semnata la adresa de e-mail: office@bucinmob.ro .

 

 

 

Prin citirea, completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați ca ați citit, ați fost informat/tă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

-  faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuata pentru scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate.

- faptul ca BUCIN MOB SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitatea datelor.

 

 

Prin citirea, completarea și semnarea acestui document, dumneavoastră confirmați ca ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. 

 

 

Totodată, îmi exprim, pe baza opțiunii de mai jos, consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare produse /evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări expoziționale, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newslettere (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru produse sc Bucin Mob srl , prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice.